UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (januari 2019)

25-02-2019

Toename WW-uitkeringen, kansen voor leerkrachten

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant liet in januari 2019 een stijging van 8% zien in vergelijking met een maand eerder. Ten opzichte van januari 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 16%. Door vervangingsvraag in het onderwijs ontstaan er goede kansen voor leerkrachten.

Toename WW-uitkeringen door seizoensinvloed

Eind januari 2019 telde Noord-Brabant 42.200 lopende WW-uitkeringen. Dat was een stijging van 8% ten opzichte van december 2018. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 6% toe, tot 279.000 uitkeringen. Ten opzichte van één jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 16% gedaald. De landelijke afname was met 17% echter iets sterker dan in Noord-Brabant. Een toename van het aantal WW-uitkeringen in de periode rond de jaarwisseling is overigens niet ongebruikelijk. Veel jaarcontracten eindigen op 31 december en daarnaast zijn er sectoren met een duidelijk seizoenspatroon, zoals bouw en landbouw, groenvoorziening en visserij. Het WW-percentage in december 2018 bedroeg in Noord-Brabant 3,1%, wat gelijk was aan het landelijke WW-percentage in die maand.

Leerkrachten met WW-uitkering vaker 55-plus en langer dan een jaar werkloos

In januari 2019 werd 4% van de WW-uitkeringen in Noord-Brabant verstrekt aan personen die stonden ingeschreven voor een pedagogisch beroep. Tot deze beroepsklasse behoren onderwijsassistenten, leiders kinderopvang, sportinstructeurs en leerkrachten. De UWV-Factsheet Onderwijs beschrijft de kenmerken van WW’ers met een onderwijsgevende achtergrond: een hoog aandeel vrouwen bij werkloze leerkrachten basisonderwijs (landelijk 77%), een hoog aandeel werkzoekenden van 55 jaar of ouder (variërend van 46% bij docenten algemene vakken vo/mbo tot 64% bij de leerkrachten basisonderwijs) en een hoger dan gemiddeld aandeel van personen die 12 maanden of langer werkzoekend zijn. Deze langere werkloosheidsduur heeft een relatie met het relatief hoge aandeel 55-plussers. Deze groep raakt in het algemeen minder snel hun baan kwijt, maar als oudere werknemers werkloos raken, komen ze vaak minder snel weer aan het werk dan jongere werkzoekenden. Daarnaast hebben 55-plussers vaak een lang arbeidsverleden en daardoor langer een WW-uitkering en kent de sector onderwijs bovendien bovenwettelijke WW-uitkeringen, waardoor werklozen nog langduriger recht hebben op WW.

Het in de Factsheet Onderwijs geschetste beeld van de kenmerken van WW’ers met een onderwijsgevende achtergrond wordt ook in Noord-Brabant bevestigd. Bij de leerkrachten basisonderwijs valt op dat 69% ouder is dan 55 jaar. Bij de leerkrachten in het voortgezet en mbo-onderwijs liggen deze aandelen weliswaar lager, maar zijn ze nog altijd aanzienlijk hoger dan het aandeel 55-plussers in de totale groep van WW-gerechtigden in Noord-Brabant. Ook het aandeel personen dat al langer dan 12 maanden een WW-uitkering ontvangt, ligt bij de onderwijsgevende beroepen hoger dan het gemiddelde van alle beroepen.

Goede kansen op arbeidsmarkt voor leerkrachten

Er zijn goede kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van eerste en tweedegraads lerarenopleidingen. Afgestudeerde leerkrachten vinden snel (vast) werk en een goed jaarinkomen. Dit blijkt onder meer uit de recent verschenen publicatie ‘Arbeidsmarktpositie van hbo’ers vergeleken’ van UWV en SEO. In de top 10 van hbo-bacheloropleidingen met de beste positie op de arbeidsmarkt worden de eerste negen posities ingenomen door tweedegraads lerarenopleidingen.

Bovendien zijn de toekomstverwachtingen gunstig. In de sector onderwijs werken veel docenten van 55 jaar of ouder. Dit betekent dat in deze sector de komende jaren veel vervangingsvraag gaat ontstaan, doordat mensen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het Factsheet Onderwijs wijst erop dat de komende jaren in het gehele land de tekorten voor onderwijsgevenden zullen toenemen.

Bron: UWV