Wat houdt een re-integratietraject 2e spoor in?

27-03-2024

Re-integratietraject 2e spoor

Ik heb het advies gekregen om voor mijn medewerker een re-integratietraject tweede spoor op te starten. Wat houdt dat in?

Bij Actief in Werk ontvangen wij regelmatig vragen van werkgevers inzake het inzetten van een re-integratietraject tweede spoor, al dan niet naar aanleiding van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Wat is een re-integratietraject tweede spoor?

Als u te maken krijgt met een situatie waarin uw medewerker arbeidsongeschikt wordt geacht voor het uitvoeren van de eigen functie, dan bent u volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om uw medewerker (extern) te re-integreren. Onder re-integratie tweede spoor wordt verstaan alle activiteiten die er op gericht zijn om een werkhervatting buiten de huidige werkgever te realiseren. Zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting bij eigen werkgever, dan moet er een adequaat tweede spoortraject worden gestart om de hervattingskansen van de medewerker zo veel mogelijk te vergroten. Het tweede spoortraject moet uiterlijk binnen zes weken na de Eerstejaarsevaluatie (in de 52e verzuimweek) worden gestart.

Wat houdt een re-integratietraject tweede spoor in?

Bij een re-integratietraject tweede spoor wordt de medewerker actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een voor hem/haar geschikte functie buiten de eigen werkgever. Dit gebeurt op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan (ook wel: plan van aanpak). Het is daarbij van belang dat de medewerker instemt met het re-integratieplan, omdat hij/zij dan aan te spreken is op de daarin afgesproken inspanningen die hij moet leveren. Als werkgever bent u samen met de medewerker verantwoordelijk voor de re-integratie.
 

Heeft u een medewerker waarvoor u een re-integratietraject tweede spoor moet opstarten?
Wij informeren u graag over de mogelijkheden bij Actief in Werk.
 

Lees meer over een re-integratietraject 2e spoor bij Actief in Werk