Disclaimer

Hoewel de informatie op de website van Actief in Werk met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en Actief in Werk streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Actief in Werk geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen aan de website kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Actief in Werk aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Actief in Werk.