Een werknemer aannemen met financieel voordeel?

24-10-2018

Loonkostenvoordeel (LKV)

Bij Actief in Werk ontvangen wij regelmatig vragen over de (financiële) regelingen die van toepassing zijn wanneer een werkgever bijvoorbeeld een (oudere) werknemer aanneemt of een werknemer aanneemt met een WIA-uitkering. Met name de vraag over welke mogelijkheden er zijn en hoe men hiervoor in aanmerking komt is veelal onduidelijk. Een regeling waarvan een werkgever gebruik van zou kunnen maken (wanneer men voldoet aan een aantal voorwaarden) is het Loonkostenvoordeel (LKV).

Wat houdt het Loonkostenvoordeel in?

Sinds 1 januari 2018 is het Loonkostenvoordeel van kracht. Deze (nieuwe) financiële regeling maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het LKV is een jaarlijkse financiële tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit bepaalde doelgroepen.

Doelgroep LKV

Om voor het LKV in aanmerking te komen, moet u een werknemer aannemen die valt in tenminste één van de vier volgende doelgroepen:
- Doelgroep oudere werknemer vanaf 56 jaar.
  Dit kan een werknemer zijn die afkomstig is uit de WW of Participatiewet.
- Doelgroep arbeidsbeperkte werknemer die nieuw in dienst komt
  Dit kan een werknemer zijn met een WIA-uitkering.
- Doelgroep werknemer uit de doelgroep van de banenafspraken en scholingsbelemmerden
  Dit kan een WAJONG-er zijn met arbeidsvermogen of een werknemer met een WSW-indicatie.
- Doelgroep arbeidsbeperkte werknemer die herplaatst wordt
  Dit kan een bestaande werknemer zijn die herplaatst wordt in een nieuwe of aangepaste functie als de     
  werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Neemt u een stagiaire in dienst die valt onder één van deze vier doelgroepen, dan kan het LKV ook voor deze stagiaire van toepassing zijn. Zie verderop: LKV voor stagiaires.

Hoogte LKV

Het bedrag wat u als LKV maximaal per werknemer per kalenderjaar ontvangt, hangt af van de doelgroep waar uw werknemer toe behoort. Bij het berekenen van het LKV wordt uitgegaan van verloonde uren. Verloonde uren zijn de uren die in het contract van de werknemer staan, dus ook de eventuele uren die de medewerker ziek was en verlof had. Ook betaald meerwerk en overwerk vallen onder verloonde uren. 

- Doelgroep oudere werknemer vanaf 56 jaar.
  Het loonkostenvoordeel bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per jaar.
- Doelgroep arbeidsbeperkte werknemer die nieuw in dienst komt.
  Het loonkostenvoordeel bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per jaar.
- Doelgroep werknemer uit de doelgroep van de banenafspraken en scholingsbelemmerden.
  Het loonkostenvoordeel bedraagt € 1,01 per verloond uur met een maximum van € 2.000 per jaar.
- Doelgroep arbeidsbeperkte werknemer die herplaatst wordt.
  Het loonkostenvoordeel bedraagt € 3,05 per verloond uur met een maximum van € 6.000 per jaar.

Duur LKV

Als werkgever heeft u recht op het LKV zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal drie jaar en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.
Voor het loonkostenvoordeel Doelgroep arbeidsbeperkte werknemer die herplaatst wordt geldt maximaal één jaar recht op LKV en uiterlijk tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Doelgroepverklaring LKV

Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de Doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer of stagiaire moet binnen drie maanden nadat hij/zij in dienst is gekomen een Doelgroepverklaring LKV aanvragen. Vraagt uw werknemer pas na drie maanden een Doelgroepverklaring LKV aan, dan heeft u geen recht meer op de Doelgroepverklaring LKV. Uw werknemer is overigens niet verplicht om de Doelgroepverklaring aan te vragen.

Aanvragen Doelgroepverklaring LKV
Valt de werknemer onder de Doelgroep oudere werknemer vanaf 56 jaar en ontvangt hij/zij een uitkering van de gemeente? Dan moet de Doelgroepverklaring LKV bij de gemeente worden aangevraagd.
In alle andere gevallen moet de Doelgroepverklaring LKV bij UWV worden aangevraagd. Hiervoor kan de werknemer het formulier “Aanvragen Doelgroepverklaring Loonkostenvoordeel (LKV)” invullen.

Nadat UWV (of de gemeente) de aanvraag van de werknemer heeft ontvangen, dan duurt het uiterlijk 13 weken voordat de werknemer een beslissing toegestuurd krijgt. Overigens kan de werknemer op het aanvraagformulier ook aangeven dat een kopie van de beslissing automatisch naar de werkgever moet wordt verstuurd. Als uw werknemer dit niet wil, dan moet u deze dus zelf opvragen bij uw werknemer.

Als u de kopie van de Doelgroepverklaring LKV heeft ontvangen, dan kunt u in de loonaangifte de indicatie voor de premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. U doet dit bij iedere aangifte loonheffingen over het jaar waarover u het LKV wilt ontvangen.

Betaling LKV
Als u recht heeft op de LKV dan ontvangt u eerst een voorlopige berekening in het volgende kalenderjaar. Van de Belastingdienst ontvangt u uiterlijk 31 juli een definitieve berekening. Het LKV wordt binnen zes weken na de datum van de definitieve berekening door de Belastingdienst uitbetaald.
U krijgt de tegemoetkoming van de Belastingdienst in het jaar ná het jaar waarin u aangifte doet. Het loonkostenvoordeel over 2018 wordt dus in 2019 door de Belastingdienst uitbetaald.

LKV voor stagiaires

Een stagiaire kan ook voor een Doelgroepverklaring LKV in aanmerking komen als de stagiaire:
- onder één van de vier doelgroepen voor het LKV valt; én
- een vergoeding ontvangt waarop de werkgever loonheffing inhoudt.
De stagiaire moet binnen drie maanden na de start van de stage een Doelgroepverklaring LKV aanvragen.

Wanneer u de stagiaire na afloop van de stage in dienst wilt nemen en de stagiaire heeft een vergoeding ontvangen waarop loonheffing is ingehouden, dan moet de Doelgroepverklaring LKV binnen drie maanden na de start van stage zijn aangevraagd. Is er in deze (stage)periode geen Doelgroepverklaring LKV aangevraagd, dan kunt u na deze drie maanden ook geen aanspraak meer maken op het LKV.

Ontving de stagiaire geen stagevergoeding waarop u loonheffing heeft ingehouden, dan moet de Doelgroepverklaring LKV worden aangevraagd binnen drie maanden na indiensttreding van de werknemer.

Overgangsregeling

Heeft u een medewerker in dienst waarbij u al gebruikt maakt van de Premiekorting oudere werknemer of de Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan is er een overgangsregeling van toepassing. Mogelijk heeft u dan sinds 1 januari 2018 recht op het LKV.
U ontvangt per werknemer het LKV voor de periode dat u nog recht zou hebben op de oude regeling van de premiekorting. Voor werknemers die vallen onder de overgangsregeling heeft u voor het aanvragen van het LKV géén Doelgroepverklaring LKV nodig.

Voorbeeld
U heeft op 1 juli 2015 een oudere werknemer van 56 jaar of ouder aangenomen. U heeft maximaal drie jaar recht (tot 1 juli 2018) op de Premiekorting oudere werknemer. Sinds 1 januari 2018 vervangt het LKV de premieregeling. Dit houdt in dat u vanaf 1 januari 2018 nog zes maanden (tot 1 juli 2018) recht heeft op het LKV.

Bron: UWV / Belastingdienst / Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 

Heeft u een vacature waarbij u specifiek op zoek bent naar een medewerker uit één van de vier doelgroepen van het LKV? Meldt uw vacature dan aan bij Actief in Werk en wij denken met u mee bij het vinden van een passende kandidaat.

Meld uw vacature aan

  

 

Het LKV kan worden gewijzigd, bijgesteld of komen te vervallen. Aan deze blog kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de actuele situatie raden wij u aan om de website van UWV, uw gemeente of de Belastingdienst te raadplegen of door te informeren bij uw consulent van Actief in Werk. Wij vertellen u graag meer over de LKV of eventuele andere mogelijkheden die het voor u aantrekkelijk maken om een werknemer (al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt) in dienst te nemen.