UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (april 2024)

17-05-2024

Mensen langer aan het werk na WW

Na een WW-uitkering blijven mensen langer aan het werk, blijkt uit een analyse van UWV. 73% Bleef langer dan een jaar achter elkaar aan het werk. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere jaren. De krapte op de arbeidsmarkt is een van de oorzaken hiervan.

UWV bekeek de werksituatie van 203.000 mensen van 25 jaar tot en met 62 jaar die kort na het beëindigen van hun WW-uitkering in 2021 in loondienst werkten. Deze personen worden werkhervatters genoemd. Bijna 30.000 werkhervatters wonen in Noord-Brabant. Het aandeel langdurige werkhervatting was hoger dan in 2018, 2019 en 2020. Dit hangt waarschijnlijk samen met het economisch herstel na de Corona-crisis en de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.

Mensen met tijdelijk contract en uitzendcontract blijven langduriger aan het werk na WW

Ruim de helft (53%) van de werkhervatters uit 2021 ging aan het werk via een tijdelijk contract en ruim een kwart (26%) via een uitzendcontract. De overige werkhervatters gingen aan de slag via een oproepcontract (11%) of vast contract (10%). Van de werkhervatters met een uitzendcontract en tijdelijk contract bleef een ruime meerderheid langer dan een jaar aan het werk. Werkhervatters met een uitzendcontract blijven wel minder vaak langdurig aan het werk dan werkhervatters met een tijdelijk contract. Toch blijft een ruime meerderheid (61%) langer dan een jaar aan het werk. Bij werkhervatters met een tijdelijk contract is dit 78%. Hier speelt mee dat tijdelijke contracten na afloop vaak verlengd worden of worden omgezet naar een vast contract. Bij uitzendcontracten wordt een groter deel van de contracten in de eerste 12 maanden beëindigd, waardoor werkhervatters één of meer maanden zonder werk kunnen zitten. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit dat werkgevers vaak uitzendkrachten inzetten om meer flexibiliteit te creëren in de personeelsomvang, bijvoorbeeld vanwege seizoenswerk of schommelingen in de bedrijfsdrukte. Ook kunnen uitzendkrachten zieke of om andere redenen afwezige werknemers vervangen.
 

Type contract, uren per week en beroep belangrijke factoren

Werkhervatters die verhoudingsgewijs weinig uren per week werken, blijven minder vaak langdurig werken. Mensen die 36 uur of meer per week werken, blijven langer aan het werk. Ook de sector waarin je werkzaam bent, heeft invloed. Zo blijven mensen met een bedrijfseconomisch of administratief beroep langer aan het werk. Mensen met een agrarisch of bouwberoep blijven daarentegen minder lang aan het werk. Dit hangt samen met seizoensarbeid. In Noord-Brabant zijn bijna 300 WW-uitkeringen voor agrarische beroepen en bijna 700 WW-uitkeringen voor bouwarbeiders. Bij agrarische beroepen zitten er grote pieken in de werkzaamheden. Voor een aantal agrarische beroepen in de glastuinbouw en open teelt is het mogelijk om een seizoenovereenkomst af te sluiten, waarin voor langere tijd op basis van een tijdelijk contract wordt gewerkt met een onderbreking van ten minste 3 maanden. Ook sommige uitvoerende bouwberoepen zijn niet het hele jaar mogelijk vanwege het weer. Daarnaast is het uurloon ook een belangrijke factor om minder lang aan het werk te blijven.

Leeftijd speelt geen rol

Opvallend is dat leeftijd geen rol speelt bij langdurige werkhervatting. Hoewel 55-plussers gemiddeld langer werkloos zijn dan andere leeftijdsgroepen, blijven 55- t/m 62-jarigen die vanuit de WW in loondienst aan het werk gaan net zo vaak langdurig aan het werk als jongere mensen. In Noord-Brabant zijn ruim 8.400 WW-uitkeringen voor 55-plussers.

Langdurige werkhervatting stimuleren

Er bestaan verschillende mogelijkheden om mensen langer aan het werk te houden. UWV heeft voor 14 beroepsgroepen oplossingen waar werkgevers mee aan de slag kunnen. Het gaat om verschillende voorbeelden van oplossingen voor personeelstekorten die al worden toegepast door werkgevers of waar kansen liggen. Enkele oplossingen zijn gericht op mensen langer aan het werk te houden.

Technici langer inzetbaar houden
In Noord-Brabant zijn bijna 4.500 WW-uitkeringen voor technische beroepen. Gerichte aandacht voor vitaliteit helpt om medewerkers in de techniek inzetbaar te houden. Dat zit hem vaak in preventie: voorkomen dat mensen ziek of arbeidsongeschikt worden. Denk bijvoorbeeld aan gerichte aandacht voor het verminderen van fysieke belasting op de bouwplaats. Technici zijn langer inzetbaar door hen perspectief te bieden binnen de organisatie. Het is daarbij belangrijk dat werknemers zelf bewust zijn van hun eigen loopbaanontwikkeling en er een leercultuur binnen het bedrijf ontstaat. Zo kunnen ervaren technici in de rol van leermeester treden. Jonge collega’s nemen het fysieke werk over, waardoor ervaren krachten het werk langer vol kunnen houden en op een waardevolle manier tot aan het pensioen kunnen blijven werken

Uren uitbreiden binnen schoonmaak
Schoonmakers werken vaak een beperkt aantal uur per week, meer dan een kwart werkt zelfs minder dan 12 uur. Dit terwijl de kans op langdurige werkhervatting toeneemt naarmate mensen meer uren per week werken. In Noord-Brabant zijn bijna 500 WW-uitkeringen voor schoonmaakberoepen. Uit onderzoek van Schoonmakend Nederland blijkt dat 24% van de schoonmakers meer uren wil werken (2024). Het uitbreiden van het aantal uur kan door de invoering van dagschoonmaak, of het werk te combineren met andere taken. Zorginstellingen kunnen bijvoorbeeld schoonmakers onderdeel laten zijn van een team en hen ander werk aanbieden, zoals in de rol van huiskamermedewerker.

Ontwikkeling WW-uitkeringen


In april 2024 waren er in Noord-Brabant 26.354 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 1,8% ten opzichte van de vorige maand. Het aantal WW-uitkeringen daalde in bijna alle sectoren. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen toe met 10,2%.

Bron: UWV

Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Wij zijn actief in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.