UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (oktober 2020)

20-11-2020

Daling WW-uitkeringen stagneert, minder vraag naar administratief personeel

De provincie Noord-Brabant telde eind oktober 2020 42.100 WW-uitkeringen. Dat was bijna hetzelfde aantal als eind september 2020. Ten opzichte van een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen 16% hoger. Verder is de afgelopen maanden gebleken dat er veel minder vraag is naar administratief personeel. Die trend was al langer zichtbaar en heeft zich door de Corona-crisis versneld voortgezet.‚Äč

Daling aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant zet niet door

Eind oktober 2020 telde de provincie Noord-Brabant 42.100 WW-uitkeringen. Dat was 3,0% van de beroepsbevolking en daarmee gelijk aan het landelijke WW-percentage. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in oktober met 53 toe ten opzichte van een maand eerder (+0,1%). De daling van het aantal WW-uitkeringen, waarvan in Noord-Brabant in augustus en september sprake was, zet daarmee niet verder door. Ten opzichte van oktober 2019 lag het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant in oktober 2020 16% hoger. Op landelijk niveau bleef het aantal WW-uitkeringen in oktober 2020 op maandbasis gelijk (0,0%), maar op jaarbasis was er, net als in Noord-Brabant, sprake van een toename (+19%).

Minder vraag naar bedrijfseconomische en administratieve beroepen

De afgelopen jaren daalt de vraag naar administratief personeel. Mede als gevolg van digitalisering en automatisering hebben bedrijven steeds minder behoefte aan administratieve medewerkers, met name op middelbaar niveau (beroepsniveau 2). Door de Corona-crisis is de vraag naar administratief personeel verder afgenomen. Dat blijkt onder andere uit het aantal openstaande vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

In Noord-Brabant waren er in het tweede kwartaal van 2020 5.850 openstaande vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Dat aantal lag 13% lager dan in het eerste kwartaal van 2020. Die daling wordt mede veroorzaakt door de Corona-crisis, maar duidelijk is dat er over een langere periode sprake is van een afnemend aantal vacatures. In vergelijking met een jaar geleden (kwartaal 2 van 2019) lag het aantal vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen in het tweede kwartaal van 2020 30% lager. Voor alle beroepen samen was de afname op jaarbasis 23%.

De daling is vooral zichtbaar voor beroepsniveau 2 (bijvoorbeeld receptionisten en secretarieel medewerkers). In het eerste kwartaal van 2019 waren er in Noord-Brabant 5.800 openstaande vacatures op beroepsniveau 2 voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen. In het eerste kwartaal van 2020 waren dit er 4.600 en in het tweede kwartaal van 2020 3.900. Er is dus al langer sprake van een daling, maar door de coronacrisis is het aantal vacatures nog sterker gedaald dan in de periode ervoor. Ook op de hogere niveaus daalde het aantal vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen, maar die daling was minder sterk.

Aantal WW-uitkeringen voor administratieve beroepen stijgt minder sterk dan gemiddeld voor alle beroepen gezamenlijk

In de eerste maanden van de Corona-crisis nam het aantal WW-uitkeringen fors toe. Dat gold ook voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen. De grootste toename vond plaats in de maanden maart tot en met juni. Ten opzichte van februari 2020 nam het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant voor administratieve beroepen in juni 2020 toe met 11%. In juli en augustus was er sprake van een stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen, waarna in september een daling en in oktober 2020 weer een stijging volgde. In oktober 2020 werden er 9.485 uitkeringen verstrekt aan personen met een bedrijfseconomisch en/of administratief beroep. Dat is 2% meer dan in september 2020. In vergelijking met een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen in deze beroepsklasse in Noord-Brabant 5% hoger. Hoewel er dus ook voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen sprake was van een behoorlijke toename van het aantal WW-uitkeringen, is de stijging minder sterk dan gemiddeld voor alle beroepen gezamenlijk. Het totaal aantal uitkeringen nam in Noord-Brabant in oktober 2020 toe met 16%, ten opzichte van oktober 2019. Alleen de beroepsklassen zorg & welzijn en pedagogische beroepen kenden in Noord-Brabant op jaarbasis een kleinere stijging of zelfs daling van het aantal WW-uitkeringen.

Hoewel de vraag naar administratief personeel daalt, in de vorm van minder vacatures, viel de stijging van het aantal WW-uitkeringen tijdens de Corona-crisis dus relatief mee. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de werkzaamheden van administratief personeel minder hard getroffen zijn door de contactbeperkende maatregelen tegen het Corona-virus. Ten eerste kunnen werknemers in deze beroepsklasse hun werkzaamheden relatief goed vanuit thuis uitvoeren. Ten tweede is personeel in deze beroepen vaak niet werkzaam in een van de zwaarst getroffen sectoren (zoals de horeca). Bovendien heeft een relatief groot aandeel werknemers in bedrijfseconomische en administratieve beroepen een vast dienstverband, namelijk 88% (gemiddelde 2017-2018, bron: CBS/EBB, bewerking ROA). Voor alle beroepen samen is dat aandeel 80% en voor bijvoorbeeld kelners en barpersoneel 37%. Het is voor werkgevers dus lastiger om administratieve werknemers te ontslaan en daarnaast hebben zij gebruik kunnen maken van de NOW-regeling.

Gemiddelde spanning op arbeidsmarkt voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen

In het tweede kwartaal van 2020 kon de spanning op alle beroepsniveaus bij de bedrijfseconomische en administratieve beroepen in Noord-Brabant getypeerd worden als ‘gemiddeld’, een situatie waarbij vraag (vacatures) en aanbod (werkzoekenden) met elkaar in evenwicht zijn. Dit wil echter niet zeggen dat er geen verschillen in spanning kunnen bestaan tussen individuele beroepen. Zo was voor administratief medewerkers, receptionisten en boekhoudkundig medewerkers (allen beroepsniveau 2) de arbeidsmarkt ruim tot zeer ruim (meer aanbod dan vraag), terwijl voor transportplanners (eveneens beroepsniveau 2) juist sprake was van krapte.

Bron: UWV