UWV Nieuwsflits arbeidsmarkt Noord-Brabant (oktober 2023)

16-11-2023

Aandeel WW-ers dat doorstroomt naar bijstand laagste in vijf jaar

 

In 2022 stroomden in Noord-Brabant 860 mensen (2,3%) na beëindiging van hun WW-uitkering uit naar een bijstandsuitkering. Dat is de laagste doorstroom naar de bijstand in de afgelopen vijf jaar. De daling is het grootste voor 55- tot 65-jarigen, maar geldt ook voor alle andere leeftijdsklassen. Dit komt onder andere door de kansen die krappe arbeidsmarkt biedt en door de extra hulp die mensen kunnen krijgen als het einde van hun WW-uitkering in zicht komt.
 

Krappe arbeidsmarkt biedt kansen

De zeer krappe arbeidsmarkt biedt veel kansen voor iedereen die op zoek is naar een baan. Mede daardoor maken steeds minder mensen gebruik van een bijstandsuitkering vanuit een WW-uitkeringsituatie. In 2022 liep van 38.130 mensen de WW-uitkering af. Daarvan stroomden 860 mensen (2,3%) door naar een bijstandsuitkering. Dat is het laagste aantal in vijf jaar. UWV zet zich in om dit aantal zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door intensiever contact te onderhouden met werkzoekenden en door extra begeleiding te bieden aan mensen van wie de WW-uitkering binnenkort afloopt. Ook organiseert UWV banenmarkten, matching-bijeenkomsten en andere evenementen waar mensen geholpen worden om werk te vinden.

Meer 55-plussers aan het werk en minder doorstroom naar de bijstand na de WW

Voor alle leeftijdsklassen geldt dat de doorstroom vanuit de WW naar bijstand is afgenomen, maar voor de 55-plussers is de afname de afgelopen vijf jaar het sterkst. Bij de 55-plussers daalde het aandeel mensen dat na afloop van de WW een bijstandsuitkering kreeg van 4% in 2018 naar 1,7% in 2022. Dat percentage is laag, ook vergeleken met jongere leeftijdsklassen. Dat komt onder andere doordat 60-plussers vaker in aanmerking komen voor regelingen en andere uitkeringen die gunstiger kunnen uitpakken dan een bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld WW-ers die bij de start van de werkloosheid minimaal 60 jaar en 4 maanden oud waren, kunnen na afloop van de WW in aanmerking komen voor een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen). In 2022 kreeg 10,8% van de 60-plussers bij wie de WW-uitkering was beëindigd een IOW-uitkering in Noord-Brabant. Maar ook de kansen op een baan na afloop van de WW zijn voor 55-65 jarigen verbeterd: 63% van mensen met een WW-uitkering stroomde uit naar werk. In 2018 bedroeg de uitstroom nog 58%.
 

Doorstroom WW-bijstand lager in Noord-Brabant

Het percentage mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht kwam nam in alle arbeidsmarktregio’s af. Er zijn wel verschillen tussen regio’s. Zo is de doorstroom van WW naar de bijstand in Noord-Brabant (2,3%) lager ten opzichte van Nederland (2,9%). Er zijn meerdere redenen voor de verschillen tussen regio’s. Uit eerdere analyses bleek onder andere dat alleenstaanden, laagopgeleiden en mensen die in grote steden wonen of in wijken met een lage sociaaleconomische status na afloop van de WW vaker in de bijstand terecht komen dan gemiddeld.

Bredere hulp en ondersteuning voor werkzoekenden

Steeds meer 50-plussers vinden weer werk; toch valt nog steeds een aanzienlijk deel van de werkzoekenden in deze leeftijdscatergorie. Daarom biedt UWV in West-Brabant samen met Anders Werkt en gemeenten bredere ondersteuning aan 50-plussers. Denk aan hulp op het gebied van taalvaardigheid, vitaliteit, financiën of geestelijke gezondheid. Als onderdeel van dit traject worden ook matchingbijeenkomsten met werkgevers georganiseerd. Zo wordt de kans op een succesvolle en duurzame uitstroom naar werk vergroot.
UWV Zuidoost-Brabant werkt al enige tijd met het initiatief Buddy Werkt. Hierbij krijgen werkzoekende 50-plussers begeleiding van een ervaren werkgever. De buddy is méér dan een persoonlijk aanspreekpunt; hij of zij is een klankbord en kan de werkzoekende leiden naar een gepaste baan binnen hun netwerk. Ruim 70% van de meer dan 220 deelnemende werkzoekenden is uitgestroomd naar een nieuwe baan.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In oktober 2023 werden er in Noord-Brabant 24.077 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van -0,5% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met oktober 2022 steeg het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 4,1%. In Nederland steeg het aantal het WW-uitkeringen de afgelopen maand licht met 0,4%. In aantallen was de grootste daling in Noord-Brabant in de zorg & welzijn sector en het onderwijs. De grootste absolute toename was in de groothandel en agrarische sector.


Bron: UWV

Actief in Werk is een gespecialiseerd bureau actief op het gebied van re-integratie, outplacement en loopbaancoaching. Wij zijn actief in de regio’s Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.