UWV Regionale Nieuwsflits Arbeidsmarkt (september 2019)

16-10-2019

Een derde van WW-populatie hoger opgeleid

De afname van het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant is nog niet tot stilstand gekomen. In september 2019 daalde het aantal WW-uitkeringen in de provincie tot 36.100. Een substantieel deel van de WW-populatie wordt gevormd door personen met een afgeronde opleiding op HBO- of universitair niveau.

Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant zet verder door

Eind september 2019 telde Noord-Brabant 36.100 lopende WW-uitkeringen. Dat was 1% minder dan eind augustus 2019. Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in dezelfde periode eveneens met 1% af, tot 233.400 uitkeringen. Ten opzichte van een jaar geleden daalde het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 14%, wat net iets minder sterk was dan de landelijke afname van 15%. Het WW-percentage in september 2019 bedroeg in Noord-Brabant 2,6%, wat gelijk was aan het landelijke WW-percentage in die maand.

Een op de drie WW-gerechtigden hoger opgeleid

Van de WW-uitkeringen waarbij het opleidingsniveau van de WW-gerechtigden bekend was, werd in september 2019 in Noord-Brabant 33% verstrekt aan personen die een opleiding op HBO- of universitair niveau hadden afgerond. Landelijk bedroeg dit aandeel in dezelfde maand 34%.

Ongeveer de helft (51%) van het aantal WW-uitkeringen dat in september 2019 in Noord-Brabant werd verstrekt aan hoger opgeleiden was jonger dan 50 jaar. Daarmee was eveneens ongeveer de helft 50 jaar of ouder (49%). Het aandeel 50+ over alle opleidingsniveaus gezamenlijk bedroeg in september 2019 in Noord-Brabant eveneens 49%. Het aandeel 50+ bij hoger opgeleiden was dus exact gelijk aan het aantal 50+ in de totale WW-populatie.

Gekeken naar de verstreken duur van de WW-uitkering, valt op dat bijna de helft van de hoger opgeleiden (47%) nog geen zes maanden een WW-uitkering ontvangt; deze groep is dus recent werkzoekend geworden. Voor alle opleidingsniveaus gezamenlijk is dit aandeel 51%. In totaal 8% van de hoger opgeleiden in Noord-Brabant ontvangt de WW-uitkering reeds twee jaar of langer. Dit aandeel is vergelijkbaar met het aandeel over alle opleidingsniveaus tezamen (7%).

Hoger opgeleide zoekt vaak administratieve functie

De meeste WW-rechten voor hoger opgeleiden werden in september 2019 in Noord-Brabant verstrekt aan personen die stonden ingeschreven voor een bedrijfseconomisch of administratief beroep (29%). De achtergrond van deze werkzoekenden is heel divers, maar de meeste personen stonden ingeschreven voor beroepen als organisatieadviseur, financieel-administratief medewerker of (directie)secretaresse. De tweede beroepsklasse waarin veel hoger opgeleiden stonden ingeschreven was die van managers (20%). Ook voor beroepen in zorg en welzijn stonden veel hoger opgeleiden ingeschreven (11%), maar hierbij gaat het vooral om beroepen in de welzijnssector, zoals maatschappelijk werker en sociaal-cultureel werker

Werkloosheid treft niet alleen lager opgeleiden

Alhoewel in de praktijk vaak het beeld lijkt te bestaan dat vooral lager en middelbaar opgeleiden door werkloosheid getroffen worden, blijkt uit de meest recente WW-cijfers dat ook hoger opgeleiden hun baan verliezen. Een deel daarvan heeft, ondanks de zich breed manifesterende krapte op de arbeidsmarkt, moeite om terug te komen op de arbeidsmarkt.

Bron: UWV